Thực hiện các thí nghiệm sau: a Sục...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2. (b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. (c) Cho nước vôi vào dung dịch NaHCO3. (d) Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch AlCl3. (e) Đun nóng dung dịch chứa Ca(HCO3)2. (g) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4. Số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là A. 2. B. 5. C. 6. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2 (b) CO2 dư + NaAlO2 + H2O —> Al(OH)3 + NaHCO3 (c) Ca(OH)2 + NaHCO3 —> CaCO3 + NaOH + H2O (d) NaOH + AlCl3 dư —> Al(OH)3 + NaCl (e) Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O (g) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP