Thủy phân hoàn toàn một este E trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn một este E trong 500ml dung dịch NaOH 3M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 135,6 gam chất rắn và m gam hơi một ancol no, đơn chức, mạch hở X. Oxi hóa m gam ancol X thu được hỗn hợp Y gồm anđehit, axit, ancol dư và nước. Chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau: Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag. Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với dung dịch nước Brom thu được 3,36 lít khí Z (đktc) duy nhất. phần 3: Cho tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) Công thức cấu tạo của E là A. CH3CH2COOCH3 B. CH2=CHCOOCH3 C. CH3COOCH2CH3 D. C2H3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y + Br2 tạo khí nên Y chứa HCHO, HCOOH. Trong mỗi phần Y chứa HCHO (a), HCOOH (b), CH3OH dư (c) và H2O (a + b) Phần 1: nAg = 4a + 2b = 0,5 Phần 2: nCO2 = a + b = 0,15 Phần 3: nH2 = b/2 + c/2 + (a + b)/2 = 0,25 —> a = 0,1; b = 0,05 và c = 0,3 nCH3OH ban đầu = 3(a + b + c) = 1,35 nNaOH = 1,5 —> Chất rắn gồm RCOONa (1,35) và NaOH dư (0,15) m rắn = 135,6 —> R = 29: C2H5- Vậy E là C2H5COOCH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP