Cho các phát biểu sau: 1 Có thể...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Có thể phân biệt axit fomic và anđehit fomic bằng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. (2) Tất cả các peptit đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu tím. (3) Amilozơ và amilopectin là đồng phân của nhau. (4) Điều chế anđehit axetic trong công nghiệp bằng phản ứng oxi hóa etilen. (5) Glucozơ và fructozơ đều làm mất mày dung dịch nước Br2. (6) Tách H2O từ etanol dùng điều chế etilen trong công nghiệp. Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Sai, chúng đều có phản ứng tráng gương. (2) Sai, đipeptit không có phản ứng này. (3) Sai, số lượng mắt xích của chúng khác nhau. (4) Đúng, C2H4 + O2 —> CH3CHO (5) Sai, chỉ có glucozơ làm mất màu. (6) Sai, đó là điều chế C2H4 trong PTN.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP