Vai trò của nước trong pha sáng quang...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Vai trò của nước trong ph...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Vai trò của nước trong pha sáng quang hợp:
A. là môi trường duy trì điều kiện bình cho toàn bộ bộ máy quang hợp.
B. là nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá.
C. điều tiết độ mở của khí khổng.
D. nguyên liệu cho quá trình quang hợp phân li nước, tham gia vào các phản ứng trong pha tối của quang hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp:là nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí
khổng và nhiệt độ của lá.
thoát hơi nước là sự chống với quá trình đốt cháy lá. cây xanh trong quá trình quang hợp hút
năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng này một phần dùng trong quang hợp, một phần thải
ra dưới dạng nhiệt, làm tăng nhiệt độ. nhờ có quá trình thoát hơi nước đã làm giảm nhiệt độ
đốt nóng đó. do đó các hoạt động khác không bị rối loạn nhất là các hệ enzyme tổng hợp
chất hữu cơ.
vậy chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP