Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác...

Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng ...

0
Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1930 – 1945 được thể hiện qua luận điểm nào?
Luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Đảng Cộng sản Đông Dương luôn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP