We must adopt firm policy on punctuality We...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We must adopt firm policy on punctuality. We can‟...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We must adopt firm policy on punctuality. We can‟t have people ______ late all the time.
A. arriving B. arrive C. to arrive D. to have arrived

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- firm (adj): chắc chắn, cương quyết
- punctuality / ˌpʌŋktʃuˈæləti/ (n): sự đúng giờ
cấu trúc
- have smb/ smt doing smt: cho phép ai/ cái gì làm gì
eg: i don‟t have you going to school late
ð đáp án a (chúng ta phải áp dụng chính sách về sự đúng giờ. chúng ta không thể cho phép mọi người
suốt ngày đến muộn)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP