Veronica broke the school rules so many times...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Veronica broke the school rules so many times tha...

2
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Veronica broke the school rules so many times that the headmistress finally had no alternative
but to ______ her.
A. eject B. expel C. export D. deport

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

giải
- break the rule: vi phạm luật
- have no alternative but to do smt : không còn cách nào khác phải buộc làm gì
eg: we had no alternative but to fire gibson.
- eject smb from smt: bắt ai đó rời khỏi đâu
eg: police ejected a number of violent protesters from the hall.
- expel smb from smt: đuổi air a khỏi đâu
eg: she was expelled from school at 15.
- export (v): xuất khẩu
- deport (v): trục xuất ai ra khỏi một quốc gia
veronica đã vi phạm quy định của trường quá nhiều lần đến nỗi mà cô hiệu trưởng không còn cách nào
khác phải đuổi học cô ấy
ð đáp án b

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP