Migratory patterns in birds ______ terms of seasonal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Migratory patterns in birds ______ terms of seaso...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Migratory patterns in birds ______ terms of seasonal changes.
A. in usually be explained B. can be explained usually in
C. can usually be explained in D. can be explained in usually

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

migratory / ˈmaɪɡrətri /(adj): di cư, di trú (chim...)
- in terms of smt/ doing smt: liên quan tới, trong mối quan hệ với
eg: the job is great in terms of salary, but it has its ***advantages.
trạng từ “usually” thường đứng trước động từ thường để bổ sung ý nghĩa cho động từ “explain”
ð đáp án c (việc di cư của chim thường được giải thích trong mối liên quan đến những sự thay đổi của
thời tiết)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP