Sumerians were the first to invent cuneiform ______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Sumerians were the first to invent cuneiform, ___...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Sumerians were the first to invent cuneiform, ______.
A. was s system of writing B. for a system of witting
C. a system of writing D. which a system of writing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cuneiform / ˈkjuːnɪfɔːm/ (n): an ancient system of writing used in persia and assyria – một hệ thống
chữ viết cổ đại ....

cách rút gọn mệnh đề:
khi mệnh đề tình từ có dạng:
s + be + danh từ /cụm danh từ/cụm giới từ
cách làm: bỏ who ,which và be
eg: football, which is a popular sport, is very good for health.
= football, a popular sport, is very good for health.
ð sumerians were the first to invent cuneiform, which is a system of writing
= sumerians were the first to invent cuneiform, a system of writing
ð đáp án c (những người su-mơ là những người đầu tiên tạo ra chữ hình nêm, một hệ thống chữ viết)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP