Only if these conditions are fulfilled ______to the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Only if these conditions are fulfilled ______to t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Only if these conditions are fulfilled ______to the next stage.
A. can the application proceed B. the application can proceed
C. the application proceed D. do the application proceed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cấu trúc đảo ngữ với only if
only if clause + trợ động từ + s + v: chỉ khi, nếu
eg: only if everybody agreed would i accept this position. (i would accept this position only if everybody
agreed.)
ð only if these con***ions are fulfilled can the application proceed to the next stage.
ð nếu những điều kiện này được hoàn thiện thì việc áp dụng mới có thể tiến hành tới gian đoạn tiếp theo
ð đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP