I am afraid that if I started running...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I am afraid that if I started running, the man wo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I am afraid that if I started running, the man would ______ me
A. take on B. take after C. take up D. take apart

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

take on smb/ smt: nhận người vào đâu, nhận việc gì
eg: i can't take on any extra work.
- take after smb: làm trụ cột/ đuổi theo kịp ai nhanh chóng
eg: your daughter doesn't take after you at all.
- take up smt: bắt đầu một sở thích mới, làm nhỏ (quần áo)
eg: they've taken up golf.
- take apart smb/ smt: đánh bại ai/ cái gì
eg: we were simply taken apart by the other team.
ð tôi sợ rằng nếu tôi bắt đầu chạy, người đàn ông có thể nhanh chóng đuổi kịp tôi
ð đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP