Mary lost one of her running shoes but...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mary lost one of her running shoes, but won the r...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mary lost one of her running shoes, but won the race despite this ________
A. disaster B. feat C. awkwardness D. handicap

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- ***aster / dɪˈzɑːstə/(n): thảm họa thiên nhiên
- feat / fiːt/(n): kì công, chiến công
- awkwardness / ˈɔːkwədnəs / (n): sự vụng về, lúng túng
- handicap / ˈhændikæp/ (n): sự cản trở/ điều bất lợi
ð mary đã mất một trong những đôi giày chạy của cô ấy, nhưng đã thắng cuộc thi mặc dù bất lợi này
ð đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP