“Where‟s Polly?” She ______ A in her room...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Where‟s Polly?” She ______. A. in her room is st...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Where‟s Polly?” She ______.
A. in her room is studying B. has in her room studying
C. studies in her room D. is in her room studying

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
“polly đang ở đâu?”
ð câu hỏi ở thì tiếp diễn => câu trả lời cũng ở thì hiện tại tiếp diễn

s+ tobe + v-ing
ð c sai
b sai cấu trúc
a sai vì sau chủ ngữ she phải là động từ tobe
ð đáp án d (cô ấy đang ở trong phòng học bài)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP