Fortunately several of his colleagues had ______ in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Fortunately, several of his colleagues had ______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Fortunately, several of his colleagues had ______ in his downfall.
A. every hand B. their hands C. a hand D. both hands

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- downfall / ˈdaʊnfɔːl / (n): sự sa vút, sa cơ lỡ vận
- a hand in smt: có ảnh hưởng với cái gì
eg: early reports suggest the hand of rebel forces in the bombings.
ð đáp án c (may mắn thay, một vài đồng nghiệp của anh ấy đã có ảnh hưởng trong việc anh ấy sa cơ lỡ
vận)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP