Everyone is surprised to know that the Korean...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Everyone is surprised to know that the Korean Vic...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Everyone is surprised to know that the Korean Vice-prime Minister resigned and he _____ all
responsibility for what had happened in the Sewol ferry.
A. captured B. bore C. maintained D. solved

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- capture (v): nắm bắt/ bắt giữ
- bear (v): chịu, hứng chịu, chấp nhận đối mặt với
bear all responsibility for smt: chịu mọi trách nhiệm về cái gì
eg: the bank refuses to bear responsibility for the mistake.
- maintain (v): duy trì
- solve (v): giải quyết
ð mọi người rất ngạc nhiên khi phó thủ tướng hà quốc từ chức và ông đã nhận mọi trách nhiệm về sự
cố diễn ra với phà sewol
ð đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP