______ your precious help I wouldn‟t have certainly...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ your precious help, I wouldn‟t have certai...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ your precious help, I wouldn‟t have certainly overcome most of the practical
difficulties
A. If not B. Provided C. Unless D. Without

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- provided that+ clause: nếu (dùng trong câu điều kiện) = if
eg: provided that you have the money in your account, you can withdraw up to £100 a day.
- unless + clause = if ... not
eg: unless i'm mistaken, she was back at work yesterday.
- without + v-ing/ n: không có cái gì
ð without your precious help
ð đáp án d ( nếu không có sự giúp đỡ quý giá của bạn, tôi sẽ chắc chắn sẽ không thể vượt quá những
khó khăn thực tế)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP