X Y là hai este đều đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este đều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este đều đơn chức (MX < MY); Z là este hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy 0,24 mol E chứa X, Y, Z cần dùng 1,53 mol O2 thu được 17,64 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,24 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chứa 2 muối. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ớ 140oC, thu được 9,44 gam hỗn hợp T chứa 3 ete. Hóa hơi 9,44 gam T thì thể tích chiếm 2,688 lít (đktc). Biết rằng hiệu suất ete hóa của ancol có khối lượng phân tử tăng dần lần lượt là 80% và 50%. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E gần nhất với A. 29 B. 30 C. 31 D. 32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = nT = 0,12 —> mF phản ứng = mT + mH2O = 11,6 nF phản ứng = 2nT = 0,24 —> MF phản ứng = 48,33 —> F phản ứng chứa C2H5OH (0,2 mol) và C3H7OH (0,04 mol) —> F ban đầu chứa C2H5OH (0,25 mol) và C3H7OH (0,08 mol) —> nO(E) = 2(0,25 + 0,08) = 0,66 Bảo toàn O —> nCO2 = 1,37 Cách 1: Quy đổi E thành: HCOOCH3: a mol (COOCH3)2: b mol CH2: c mol H2: d mol nE = a + b = 0,24 nO = 2a + 4b = 0,66 nCO2 = 2a + 4b + c = 1,37 nH2O = 2a + 3b + c + d = 0,98 —> a = 0,15; b = 0,09; c = 0,71 và d = -0,3 Ghép ancol: Dựa vào số mol ancol và este ta có: X-COO-C2H5: 0,07 mol Y-COO-C3H7: 0,08 mol Z(COO-C2H5)2: 0,09 mol Ghép nối đôi: Dễ thấy 0,3 = 0,07.2 + 0,08.2 hoặc 0,07.3 + 0,09.1 —> Gốc của X có 2Π, gốc của Y có 2Π, gốc Z no hoặc gốc của X có 3Π, gốc Y no và gốc Z có 1Π Ghép CH2: nCH2 = 0,71 = 0,07.3 + 0,08.4 + 0,09.2 (Các giá trị 3, 4, 2 là tối thiểu để đảm bảo đủ C cho ancol và liên kết bội nên nghiệm này là duy nhất) Vậy E chứa: X là CH≡C-COO-C2H5: 0,07 Y là CH≡C-COO-C3H7: 0,08 —> %Y = 30,94% Z là (COO-C2H5)2: 0,09 Cách 2: Đặt nX + nY = a và nZ = b —> nE = a + b = 0,24 và nO = 2a + 4b = 0,66 —> a = 0,15 và b = 0,09 E chứa: X-COO-C2H5 hoặc CnH2n+2-2kO2: 0,07 mol Y-COO-C3H7 hoặc CmH2m+2-2hO2: 0,08 mol Z(COO-C2H5)2 hoặc CpH2p+2-2gO4: 0,09 mol nCO2 = 0,07n + 0,08m + 0,09p = 1,37 (*) nH2O = 0,07(n + 1 – k) + 0,08(m + 1 – h) + 0,09(p + 1 – g) = 0,98 —> nCO2 – nH2O = 0,07(k – 1) + 0,08(h – 1) + 0,09(g – 1) = 0,39 —> 7k + 8h + 9g = 63 Do k ≥ 1; h ≥ 1 và g ≥ 2 nên k = h = 3; g = 2 là nghiệm duy nhất. (*) —> 7n + 8m + 9p = 137 Do n ≥ 5; m ≥ 6 và p ≥ 6 —> n = 5, m = p = 6 là nghiệm duy nhất. Vậy E chứa: X là CH≡C-COO-C2H5: 0,07 Y là CH≡C-COO-C3H7: 0,08 —> %Y = 30,94% Z là (COO-C2H5)2: 0,09

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP