“ Why don’t we ask Martin to chair...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “ Why don’t we ask Martin to chair the meeting?” ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“ Why don’t we ask Martin to chair the meeting?”
“Well, suppose _________ to ask him,do you think he would accept?”
A. were we B. we have C. we try D. we were

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
suppose (v) hãy tưởng tượng = if
câu điều kiện loại 2: mệnh đề chính là “would + verb” (would accept) → mệnh đề “if” phải có dạng “if + subject
+ ved/ were)
were to v: một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP