At first there was silence Then _________ that...

Ngữ Pháp và Từ Vựng At first there was silence. Then _________ that I...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

At first there was silence. Then _________ that I knew.
A. came a voice B. a voice came C. a voice is coming D. a voice comes

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
ở đây sử dụng cấu trúc đảo ngữ, đảo trật tự của động từ và chủ ngữ để nhấn mạnh
“that i knew” là mệnh đề quan hệ của danh từ “a voice”
→ động từ “came” được đảo lên trước chủ ngữ “ a voice”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP