“Have I done something wrong?” “ I wish...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “Have I done something wrong?” “ I wish you______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“Have I done something wrong?” “ I wish you_______ more tactful; you’re always offending people”.
A. had been being B. have been C. were being D. were

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
cấu trúc ước ở hiện tại (điều gì đó không thể xảy ra ở hiện tại)
subject 1 + wish (that) + subject 2 + were/ v_ed

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP