Only when humans employ non-chemical approaches to pest...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Only when humans employ non-chemical approaches t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Only when humans employ non-chemical approaches to pest control _________.
A. will creatures such as roaches and rodents be sucessfully eliminated.

B. creatures such as roaches and rodents will be successfully eliminated.
C. will creatures such as roaches and rodents be successful elimination.
D. that creatures such as roaches and rodents will be successfully eliminated.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a

lời giải:
cấu trúc đảo ngữ: “only” đứng đầu cầu thì vế sau phải đảo ngữ “trợ động từ →chủ ngữ→động từ”
eliminate là động từ nên phải có từ đứng cạnh phải là trạng từ “successfully” chứ không phải tính từ “successful”
eliminate (v): loại bỏ
eg: a policy that would eliminate inflation
roach (n): giống cá chép
rodent (n): động vật gặm nhấm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP