“If you don’t pay the ransom I will...

Ngữ Pháp và Từ Vựng “If you don’t pay the ransom, I will kill your bo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

“If you don’t pay the ransom, I will kill your boy.” the kidnappers told us.

A. The kidnappers ordered to kill our boy if we did not pay the ransom.

B. The kidnappers pledged to kill our boy if we did not pay the ransom.

C. The kidnappers threatened to kill our boy if we refused to pay the ransom.

D. The kidnappers promised to kill our boy if we refused to pay the ransom.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch: "Nếu chúng mày không trả tiền chuộc, ta sẽ giết con trai chúng mày." Những kẻ bắt cóc nói với chúng tôi.

= C. Những kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết chết đứa con trai của chúng tôi nếu chúng tôi từ chối trả tiền chuộc.

Các đáp án còn lại:

A. Những kẻ bắt cóc đã ra lệnh giết chết đứa con trai của chúng tôi nếu chúng tôi không trả tiền chuộc.

B. Những kẻ bắt cóc cam kết giết chết đứa con trai của chúng tôi nếu chúng tôi không trả tiền chuộc.

D. Những kẻ bắt cóc hứa sẽ giết chết đứa con trai của chúng tôi nếu chúng tôi không trả tiền chuộc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP