The players’ protests _________ no difference to the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The players’ protests _________ no difference to ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The players’ protests _________ no difference to the referee’s decision at all.

A. did B. made C. caused D. created

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

(to) make no difference: không tạo ra sự khác biệt

Dịch: Những kháng nghị của người chơi không tạo ra gì khác biệt với quyết định của trọng tài

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP