Of all the factors affecting agricultural yields weather...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Of all the factors affecting agricultural yields,...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Of all the factors affecting agricultural yields, weather is the one _________ the most.

A. that influences farmers B. farmers that is influences

C. why farmers influence it D. it influences farmers

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

the one that influences farmers the most: cái mà ảnh hưởng đến nông dân nhiều nhất

Đại từ quan hệ that thay thế cho cả danh từ chỉ người và vật. Ở đây that thay thế cho the one vì vậy that phải đi ngay sau the one. => Đáp án B sai

Các đáp án còn lại:

C. why farmers influence it: tại sao nông dân ảnh hưởng nó

D. it influences farmers: nó ảnh hưởng đến nông dân => Sai vì ở đây không thể lược bỏ đại từ quan hệ

Dịch: Trong tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp, thời tiết là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nông dân nhiều nhất.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP