As I was walking along the street I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng As I was walking along the street, I saw ________...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

As I was walking along the street, I saw _________ $10 note on _________ pavement.

A. a/the B. the/the C. a/a D. the/a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. An dùng với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, a dùng với các danh từ bắt đầu bằng phụ âm.

Dùng “the“ trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết.

Dịch: Khi tôi đang đi bộ dọc trên đường, tôi nhìn thấy một tờ 10$ trên vỉa hè.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP