_________ we tried our best to complete it...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _________ , we tried our best to complete it. A....

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_________ , we tried our best to complete it.

A. Thanks to the difficult homework B. Despite the homework was difficult

C. Difficult as the homework was D. As though the homework was difficult

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Cấu trúc Adj + as/though + S + V, clause: dù.... đến thế nào

Ta nhận thấy 2 vế có mối quan hệ tương phản nên ở đây ta cần cấu trúc chỉ sự tương phản => Đáp án A sai.

Đáp án B sai vì Despite đi với danh từ hoặc cụm danh từ, không thể đi với một mệnh đề.

As though: cứ như là => Đáp án D sai vì không hợp nghĩa.

Dịch: Dù bài tập về nhà khó đến thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn cố hoàn thành nó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP