I will stand here and wait for you...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I will stand here and wait for you _________ you ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

A. because: bởi vì

B. though: mặc dù

C. so: nên

D. until: cho đến khi

Dịch: Tôi sẽ đứng đây đợi bạn cho đến khi bạn trở lại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP