Có các phản ứng : X RCH=O...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ . Có các phản ứng : (X) RCH=O + H2...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

. Có các phản ứng : (X) RCH=O + H2 →(Ni,to) RCH2OH

(Y) RCH=O + 1/2O2 → (Mn,to)RCOOH

(Z) RCH=O + HOH → RCH(OH)2

(T) RCH=O + HSO3Na → RCH(OH)SO3Na

để minh họa rằng anđehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử, thì dùng các phản ứng :

A. X và Y B. Y và Z C. Z và T D. Y và T

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP