Chất A có công thức C11H20O4 A tác...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất A có công thức C11H20O4. A tá...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất A có công thức C11H20O4. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và hai rượu là etanol và propanol-2 (propan-2-ol). Cấu tạo của A là :

A. C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2

B. (CH3)2CHOOC[CH2]3COOC2H5

C. C2H5OOC[CH2]4COOC3H7-n

D. C2H5COO[CH2]4COOCH(CH3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. C11H20O4 (∆ = 2) (NaOH) → muối + CH3CH2OH + CH3CH(OH)CH3

⇒ A là este no, hai chức, tạo bởi hai ancol đơn chức và axit hai chức (mạch thẳng) có công thức HOOC–[CH2]6COOH. Vậy công thức của A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP