200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon 200ml dung dịch hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,8M và Fe(NO3)3 0,1M hòa tan hoàn toàn tối đa m gam hỗn hợp (Cu, Fe) (tỉ lệ mol tương ứng 2:3) (sản phẩm khử của NO3- là NO duy nhất). Giá trị của m gần nhất với: A. 5,9 B. 6,1 C. 8,3 D. 8,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,16 và nFe(NO3)3 = 0,02 —> nH+ = 0,32; nNO3- = 0,06 4H+ + NO3- + 3e —> NO + 2H2O 0,24…..0,06…..0,18 2H+ + 2e —> H2 (*) 0,08….0,08 Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,02…..0,02 nCu = 2x và nFe = 3x, bảo toàn electron: 2.2x + 2.3x = 0,18 + 0,08 + 0,02 (1) Do (2) chỉ có Fe mới thực hiện được nên: 2.3x ≥ 0,08 (2) (1)(2) —> x = 0,028 —> m = 8,288

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP