Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA < MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện tách nước Y trong H2SO4 đặc 140^0C thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 54,4 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 70%. B. 67%. C. 68%. D. 69%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
RCOOK + KOH —> RH + K2CO3 Do n chất rắn = nKOH ban đầu = 0,7 và nRH = 0,3 nên có 2 trường hợp: TH1: nRCOOK = 0,4 và nKOH dư = 0,3 m rắn = 54,4 —> R = 11 nY = 0,4 —> nY pư = 0,24 mol —> n ete = nH2O = 0,12 mol —> mY pư = m ete + mH2O = 10,2 gam —> MY = 42,5 Vậy Y chứa CH3OH (0,1) và C2H5OH (0,3) —> Tỷ lệ mol các muối là 1 : 3 hoặc 3 : 1 R = 11 —> -H và -R’ 1 + 3R’ = 11.4 —> R’ = 43/3: Loại 3 + R’ = 11.4 —> R’ = 41: C3H5- Vậy các este là: HCOOC2H5 (0,3) và C3H5COOCH3 (0,1) —> %HCOOC2H5 = 68,94% TH2: nRCOOK = 0,3 và nKOH dư = 0,4 Làm tương tự.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP