Cho 50 71 gam hỗn hợp T gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 50,71 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 50,71 gam hỗn hợp T gồm Al2O3, Mg, Zn, Fe2O3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch gồm 5,25b mol NaHSO4 và b mol HNO3. Sau phản ứng thu dung dịch Y và hỗn hợp khí gồm 0,14 mol NO; 0,01 mol N2O. Cho từ từ NaOH 2M vào Y thấy lượng kết tủa cực đại thì dùng hết 1,16 lit thu 76,51 gam kết tủa và thoát ra 0,02 mol khí. Tính phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp T A. 24,61 B. 25,87 C. 26,50 D. 25,55

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNH4+ = nNH3 = 0,02 Đặt nO(T) = a và nNO3-(Y) = c, nH+(Y) = d Khi kết tủa đạt max thì thu được dung dịch chứa SO42- (5,25b), NO3- (c), Na+ (5,25b + 2,32) Bảo toàn điện tích —> 2.5,25b + c = 5,25b + 2,32 (1) nH+ phản ứng = 5,25b + b – d = 0,14.4 + 0,01.10 + 0,02.10 + 2a (2) nOH- trong ↓ = 2,32 – 0,02 – d = 2,3 – d —> m↓ = 50,71 – 16a + 17(2,3 – d) = 76,51 (3) Bảo toàn N: b = 0,14 + 0,01.2 + 0,02 + c (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,81; b = 0,4; c = 0,22; d = 0,02 —> %O = 16a/50,71 = 25,55%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP