56: I think the medicine is beginning to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng 56: I think the medicine is beginning to wear off...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

56: I think the medicine is beginning to wear off.
A. stop being effective B. take effect
C. be put in a bottle D. be swallowed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: wear off : mòn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP