______ further rioting to occur the government would...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ further rioting to occur, the government w...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ further rioting to occur, the government would be forced to use its emergency powers.

A. should B. if C. were D. did

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: Câu đảo của câu điều kiện loại 2

*Note: Cấu trúc

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could… + V nguyên thể

Ex: Were I you, I would not do such a rude thing.

Dịch nghĩa: Nếu xảy ra bạo loạn khác, chính phủ sẽ bị buộc sử dụng các quyền hạn khẩn cấp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP