Although his leg was broken he managed to...

Viết Lại Câu Although his leg was broken he managed to get out of the...

0
Viết Lại Câu

Although his leg was broken he managed to get out of the car.
=> In spite.............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

.......of having a broken leg, he manged to get out of the car.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP