Aminoaxit X có a nhóm –COOH và b...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Aminoaxit X có a nhó...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Aminoaxit X có a nhóm –COOH và b nhóm –NH2. Cho 0,1 mol X tác dụng hết với HCl thu được 16,95 gam muối. Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH thu được 17,7 gam muối. Công thức phân tử của X là A. C3H7O2N. B. C4H6O2N2. C. C4H7O4N. D. C5H7O2N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
m muối clorua = mX + 3,65b = 16,95 m muối natri = mX + 2,2a = 17,7 —> 16,95 – 3,65b = 17,7 – 2,2a —> 22a – 36,5b = 7,5 —> a = 2 và b = 1 là nghiệm phù hợp. —> X có 4 oxi và 1N: C4H7O4N

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP