Cho 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 40 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 40 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và 16,32 gam chất rắn.Cho thêm vào dung dịch Y AgNO3 dư được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 124 B. 118 C. 108 D. 112

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron —> 2nFe3O4 phản ứng = 2nCu phản ứng —> nFe3O4 pư = nCu pư = x —> mX = 232x + 64x + 16,32 = 40 —> x = 0,08 Dung dịch Y chứa FeCl2 (3x = 0,24) và CuCl2 (0,08) Bảo toàn Cl —> nAgCl = 0,64 nAg = nFe2+ = 0,24 —> m↓ = 117,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP