X là một este hai chức phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một este hai ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một este hai chức, phân tử chứa 6 liên kết pi; Y, Z (MY < MZ) là hai peptit được tạo bởi glyxin và alanin; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng 49,4 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan T và 22,8 gam hỗn hợp hơi A chứa hai chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T cần đúng 1,08 mol O2, thu được 29,68 gam Na2CO3 và hiệu số mol giữa CO2 và H2O là 0,32 mol. Biết số mol X bằng 10 lần tổng số mol của Y và Z; Y và Z hơn kém nhau hai nguyên tử nito; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Tổng số nguyên tử có trong X và Z là: A. 96 B. 111 C. 94 D.108

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,28 —> nNaOH = 0,56 nO trong T = 2nNaOH = 1,12 Bảo toàn O: 2nCO2 + nH2O + 0,28.3 = 1,08.2 + 1,12 (1) nCO2 – nH2O = 0,32 (2) (1)(2) —> nCO2 = 0,92 và nH2O = 0,6 Như vậy trong T có nC = nCO2 + nNa2CO3 = 1,2 và nH = 2nH2O = 1,2 Đặt nX = 10x và nY + nZ = x. Đặt k là số N trung bình của Y, Z Bảo toàn khối lượng: 49,4 + 0,56.40 = (1,2.12 + 1,2 + 1,12.16 + 0,56.23 + 14kx) + 22,8 + 18x —> 14kx + 18x = 2,6 (3) Xà phòng hóa X tạo ra muối + 2 chất hữu cơ A nên muối phải 2 chức. Vậy T chứa: CnH2n-2hO4Na2: 10x mol (h là số liên kết pi) CmH2mNO2Na: kx mol nNaOH = 10x.2 + kx = 0,56 (4) (3)(4) —> x = 0,02 và kx = 0,16 —> k = 8 nC = 10xn + kxm = 1,2 —> 0,2n + 0,16m = 1,2 (5) nH = 10x(2n – 2h) + 2kxm = 1,2 —> 0,4n + 0,32m – 0,4h = 1,2 (6) (5).2 – (6) —> 0,4h = 1,2 —> h = 3 (5) —> 5n + 4m = 30 Vì h = 3 nên n ≥ 4; 2 < m < 3 —> n = 4 và m = 2,5 là nghiệm duy nhất. Vậy muối gồm có: NaOOC-CH=CH-COONa (0,2 mol) GlyNa: 0,08 mol AlaNa: 0,08 mol (Tính số mol GlyNa và AlaNa theo C = 2,5 và tổng mol kx = 0,16 mol) Xác định peptit Y, Z: Do k = 8 và Y, Z hơn kém 2N nên Y có 7N và Z có 9N Đặt y, z là số mol Y, Z —> y + z = x = 0,02 nN = 7y + 9z = kx = 0,16 —> y = z = 0,01 Y là (Gly)u(Ala)7-u Z là (Gly)v(Ala)9-v —> nGly = 0,01u + 0,01v = 0,08 Y, Z cùng C nên: 2u + 3(7 – u) = 2v + 3(9 – v) —> u = 1 và v = 7 Vậy Y là (Gly)(Ala)6 (0,01 mol) và Z là (Gly)7(Ala)2 (0,01 mol) Xác định X: —> mX = mH – mY – mZ = 38,8 —> MX = 194 X dạng CtH2t-10O4 —> t = 10 Vậy X là C10H10O4 Z là C20H33N9O10 —> Tổng số nguyên tử trong X và Z là 96 —– Chú ý, nếu muốn tìm cấu tạo của X: Muối có 4C và 3 liên kết pi nên A có tổng 6C và 3 liên kết pi. nA = 20x = 0,4 mol —> MA = 57. Do Z chứa 2 chất có cùng số mol —> CH2=CH-CH2OH (58) và CH≡C-CH2OH (56) Vậy X là CH2=CH-CH2-OOC-CH=CH-COO-CH2-C≡CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP