Đốt cháy hoàn toàn 0 05 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+1O2N) và este hai chức Y (CmH2m-2O4) cần vừa đủ 0,2875 mol O2, thu được CO2, N2 và 0,235 mol H2O. Mặt khác, khi cho 0,05 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và a gam hỗn hợp muối khan (có chứa muối của glyxin). Biết tỉ khối hơi của Z so với H2 là 21. Giá trị của a là A. 6,29. B. 5,87. C. 4,54. D. 4,18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X = C2H3ON + uCH2 + H2O Y = 2COOH + vCH2 Đặt x, y là số mol X, Y. Quy đổi E thành C2H3ON (x), CH2 (z), H2O (x) và COOH (2y) nE = x + y = 0,05 nO2 = 2,25x + 1,5z + 2y/4 = 0,2875 nH2O = 1,5x + z + x + y = 0,235 —> x = 0,03; y = 0,02; z = 0,14 MZ = 42 nên Z gồm CH3OH và C2H5OH. Dễ thấy 2 ancol trong Z có số mol khác nhau nên X phải là este của glyxin. —> nZ = nNaOH = x + 2y = 0,07 Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH = m muối + mZ —> m muối = 5,87

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP