Hỗn hợp T gồm đipeptit X mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm đipept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm đipeptit X mạch hở (tạo bởi 1 amino axit dạng NH2CnH2nCOOH) và este Y đơn chức, mạch hở, có hai liên kết pi trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn a gam T cần 0,96 mol O2, thu được 0,84 mol CO2. Mặt khác, khi cho a gam T tác dụng vừa đủ với 280 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 24,5. B. 26,0. C. 26,5. D. 25,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X = 2C2H3ON + uCH2 + H2O Y = CO2 + vCH2 Đặt x, y là số mol X, Y. Quy đổi T thành C2H3ON (2x), CH2 (z), H2O (x) và CO2 (y) nO2 = 2,25.2x + 1,5z = 0,96 nCO2 = 2.2x + z + y = 0,84 nNaOH = 2x + y = 0,28 —> x = 0,08; y = 0,12 và z = 0,4 nCH2 = 0,08u + 0,12v = 0,4 —> 2u + 3v = 10 Do u ≥ 0, u chẵn và v ≥ 2 nên u = v = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy X là (Ala)2 và Y là HCOOCH=CH2 Chất rắn gồm AlaNa (2x) và HCOONa (y) —> m rắn = 25,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP