Hòa tan hết 42 88 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 42,88 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 42,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 trong dung dịch HCl loãng dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối hơi so với He bằng 4,7. Mặt khác hòa tan hết 42,88 gam hỗn hợp trên cần dùng 420 gam dung dịch HNO3 a% thu được dung dịch Y chứa 135,12 gam muối và 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 3 khí CO2, NO và N2O trong đó có 2 khí có cùng số mol. Giá trị của a: A. 28,05% B. 26,25% C. 27,45% D. 27,00%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí X gồm CO2 (0,16) và H2 (0,24) —> Ban đầu FeCO3 (0,16), Mg (0,24) và Fe3O4 (0,08) nZ = 0,24 gồm có CO2 (0,16), NO (0,04) và N2O (0,04) Đặt nNH4+ = x m muối = (0,16.56 + 0,24.24 + 0,08.3.56) + 62(0,04.3 + 0,04.8 + 8x + 0,16.2 + 0,08.4.2) + 80x = 135,12 —> x = 0,035 Bảo toàn N: nHNO3 = nNO3- (muối) + nNO + 2nN2O + nNH4+ = 1,87 —> C%HNO3 = 28,05%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP