Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 9 Trang 87 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 9 Trang 87 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Viết phương trình hóa học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi:

a.

(1) \(K\overset{+5}{Cl}\overset{-2}{O_3}\overset{t^0}{\rightarrow}K\overset{-1}{Cl}+\dfrac{3}{2}\overset{0}{O_2}\)

(2) \(\overset{0}{O_2}+\overset{0}{S}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+4}{S}\overset{-2}{O_2}\)

(3) \(SO_2+2NaOH\rightarrow Na_2SO_3+H_2O\)

\(\Rightarrow\) Phản ứng oxi hóa - khử là (1), (2).

b.

(1) \(\overset{0}{S}+\overset{0}{H_2}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+1}{H_2}\overset{-2}{S}\)

(2) \(H_2\overset{-2}{S}+\dfrac{3}{2}\overset{0}{O_2}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+4}{S}\overset{-2}{O_2}+H_2O\)

(3) \(\overset{+4}{S}O_2+\dfrac{1}{2}\overset{0}{O_2}\xrightarrow[450^0C]{V_2O_5}\overset{+6}{S}\overset{-2}{O_3}\)

(4) \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(\Rightarrow\) Phản ứng oxi hóa - khử là: (1), (2), (3).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP