Bài 19 Luyện tập: Tính chất của cacbon...

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của ch...

0
Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng - Bài 3 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dãy chuyển hóa các chất :

\(C \xrightarrow[]{+O_2}CO_2 \xrightarrow[]{+NaOH} Na_2CO_3 \xrightarrow[]{+Ba(OH)_2}NaOH\xrightarrow[]{+SiO_2}\)\(Na_2SiO_3 \xrightarrow[]{+HCl} H_2SiO_3\)

Các phương trình phản ứng:

\(C + O_2 \xrightarrow[]{t^0} CO_2\)

\(CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 \downarrow + H_2O\)

\(Na_2CO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow 2NaOH + BaCO_3\)

\(2NaOH + SiO_2 \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O\)

\(Na_2SiO_3 + 2HCl \rightarrow H_2SiO_3 + 2NaCl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP