Bài 17 Silic và hợp chất của silic...

Bài 17. Silic và hợp chất của silic - Bài 6 trang 79 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(Si + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 \uparrow\)

28g 44,8l

?g 13,44l

Khối lượng silic phản ứng :

\(\dfrac{28.13,44}{44,8}\) = 8,4 (g)

Thành phần phần trăm theo khối lượng của silic trong hỗn hợp:

%Si = \(\dfrac{8,4.100}{20,0}\) = 42%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP