Bài 17 Silic và hợp chất của silic...

Bài 17. Silic và hợp chất của silic - Bài 1 trang 79 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những tính chất hóa học giống nhau và khác nhau giữa silic và cacbon . Viết phương trình hóa học để minh họa.

- Giống nhau :

+ S và C có các số oxi hóa giống nhau : -4 ; 0 ; +2 và +4

+ Si và C đều có thể có các phản ứng oxi hóa và phản ứng khử như các phản ứng với kim loại , với các hợp chất , tác dụng với kim loại.

- Khác nhau :

+ Số oxi hóa +2 của C ít đặc trưng hơn so với Si

+ C và Si đều có tính khử và tính oxi hóa . Nhưng C có tính khử là tính chất chủ yếu.

+ Phương trình hóa học minh họa:

  • \(C + O_2 \rightarrow CO_2\)

\(Si + O_2 \rightarrow SiO_2\)

  • \(C + 4HNO_3(đặc) \rightarrow CO_2 \uparrow + 4NO_2 + 2H_2O\)

\(Si + 2NaOH + H_2O \rightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2 \uparrow\)

  • \(3C + 4Al \rightarrow Al_4C_3\)

\(Si + 2Mg \rightarrow Mg_2Si\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP