Bài 2 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố...

Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 4 Trang14...

0
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị - Bài 4 Trang14 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số notron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử.

- \(_{3}^{7}\textrm{Li}\), kí hiệu này cho ta biết:

+ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Li là 3, điện tích hạt nhân nguyên tử là 3+, trong hạt nhân có 3 proton và 7 - 3 = 4 notron.

+ Vỏ nguyên tử Li có 3 electron.

+ Nguyên tử khối của Li là 7.

- \(_{9}^{19}\textrm{F}\), kí hiệu này cho ta biết:

+ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố F là 9, điện tích hạt nhân nguyên tử là 9+, trong hạt nhân có 9 proton và 19 - 9 = 10 notron.

+ Vỏ nguyên tử F có 9 electron.

+ Nguyên tử khối của F là 19.

- \(_{12}^{24}\textrm{Mg}\), kí hiệu này cho ta biết:

+ Số hiệu nguyên tử củ nguyên tố Mg là 121, điện tích hạt nhân nguyên tử là 12+, trong hạt nhân có 12 proton và 24 - 12 = 12 notron.

+ Vỏ nguyên tử Mg có 12 electron.

+ Nguyên tử khối của Mg là 24.

- \(_{20}^{40}\textrm{Ca}\), kí hiệu này cho ta biết:

+ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Ca là 20, điện tích hạt nhân nguyên tử là 20+, trong hạt nhân có 20 proton và 40 - 20 = 20 notron.

+ Vỏ nguyên tử Ca có 20 electron.

+ Nguyên tử khối của Ca là 40.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP