Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 8 trang 102 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phương trình hóa học :

\(C_2H_5-OH + Na \rightarrow C_2H_5-ONa + \dfrac{1}{2}H_2 \uparrow\)

xmol \(\dfrac{x}{2}\)mol

\(CH_3CH_2CH_2OH + Na \rightarrow C_3H_7ONa + \dfrac{1}{2}H_2 \uparrow\)

ymol \(\dfrac{y}{2}\)mol

Phương trình đại số :

46x + 60y = 5,30 (1)

\(\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{2} = \dfrac{1,12}{22,4}= 0,05\) (2)

Giải phương trình (1) và (2) , ta được :

x = 0,05 \(\Rightarrow\) \(m_{C_2H_5OH}\) = 0,05.46 = 2,3 (g)

y = 0,05 \(\Rightarrow\) \(m_{C_3H_7OH}\) = 0,05.60 = 3 (g)

Vậy % etanol = \(\dfrac{2,3.100}{5,3}\) = 43,4%

% propan-1-ol = \(\dfrac{3.100}{5,3}\) = 56,6%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP