Bài 27 Luyện tập ankan và xicloankan -...

Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan - Bài 3 trang 123 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O\)

xmol

\(C_2H_6 + \dfrac{7}{2}O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O\)

Số mol của hỗn hợp A: \(\dfrac{3,36}{22,4}\) = 0,15 (mol)

Số mol khí \(CO_2\): \(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2 (mol)

Phương trình đại số: x + y = 0,15 (1)

x + 2y = 0,2 (2)

Giải (1) và (2) được : y = 0,05 (mol) và x = 0,10 (mol)

Thành phần phần trăm về thể tích khí bằng thành phần phần trăm theo mol:

%\(CH_4\)= \(\dfrac{0,1.100}{0,15}\) = 66,67%

%\(C_2H_6\) = 33,33%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP