Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 10 Trang 189 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Có hai trường hợp:

Trường hợp 1: \(d+d'=125(cm) \Rightarrow d'=125-d\)

\(\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f}\)

Suy ra: \(\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{125-d}=\dfrac{1}{f}\Rightarrow \dfrac{125}{d(125-d)}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow 125f=d(125-d)\)

\(\Rightarrow d^2-125d+2500=0 \Rightarrow \)hoặc d = 25 (cm) hoặc d = 100 (cm) (thỏa mãn)

Trường hợp 2: \(d+d'=-125 \Rightarrow d'=-125-d\)

Mà, \(\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow \dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{-125-d}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow \dfrac{125}{d(125+d)}=\dfrac{1}{f}\)

\(\Rightarrow 125f=d(125+d) \Rightarrow d^2+125d-2500=0\)

\(\Rightarrow\) hoặc d = -142,5 < 0 (loại) hoặc d = 17,54 > 0 (thỏa mãn)

Vậy có ba vị trí đặt vật d = 25cm hoặc d = 100cm hoặc d = 17,54cm

b) Vì khoảng cách giữa vật và ảnh L = 45cm < 4f nên ảnh thu được là ảnh ảo, do đó: \(d+d'=-45 \Rightarrow d'=-45-d\)

\(\dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{d'}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow \dfrac{1}{d}+\dfrac{1}{-45-d}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow \dfrac{45}{d(45+d)}=\dfrac{1}{f}\)

\(\Rightarrow 45f=d(45+d) \Rightarrow d^2+45d-900=0\)

\(\Rightarrow \) hoặc d = -60 < 0 (loại) hoặc d = 15 (thỏa mãn)

Vậy, khoảng cách từ vật đến thấu kính là d = 15cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP