Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 4 trang 159- sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch \(HNO_3\) 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

Hướng dẫn giải

a.Phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra:

\(2Cu+O_2\rightarrow 2CuO\) (1)

\(3Cu+8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O\) (2)

\(CuO+2HNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O\) (3)

b. \(n_{Cu}=\dfrac {12,8}{64}=0,2(mol)\)

\(n_{NO}=\dfrac {0,448}{22,4}=0,02 (mol)\)

Từ (2) \(\Rightarrow n_{Cu dư}=\dfrac {3} {2}n_{NO}=0,03(mol)\)

\(n_{HNO_3(2)}=4n_{NO}=0,08 (mol)\)

Từ (1) \(\Rightarrow n_{CuO}=n_{Cu phản ứng}=0,2-0,03=0,17(mol)\)

Từ (3) \(\Rightarrow n_{HNO_3(3)} = 2n_{CuO}= 0,34(mol)\)

Vậy thể tích dung dịch \(HNO_3\) cần dùng là \(\dfrac {0,34+0,08}{0,5}=0,84(lít)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP